Joniškio rajone tęsiamas projekto įgyvendinimas

kovo 7, 2014

ESF

ESF

VšĮ Socialinės atsakomybės centro, cheap term papers pagal pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonę ,,Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“, pateiktai paraiškai “Socialinę atskirtį patiriančių Joniškio rajono bedarbių socialinė covering letters for resume ir profesinė reabilitacija” buvo skirta 1.189.291 Lt parama. Šiuo metu vyksta projekte numatytų veiklų įgyvendinimas.

Atrinkta 100 Joniškio rajono socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų, priklausančių  šioms tikslinėms grupėms: nedirbantys neįgalieji, socialinės rizikos šeimos, cheap essay services com ilgalaikiai bedarbiai ir kitos soc. atskirtį patiriančios asmenų grupės. Šioms tikslinėms grupėms yra teikiamas platus socialinių ir profesinių veiklų kompleksą. Į vykdomų veiklų kompleksą yra įtrauktos tikslinės grupės narių motyvavimo, savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, savipagalbos grupių organizavimo college admission essays npr ir kitos paslaugos. Vykdant profesinę tikslinės grupės narių reabilitaciją yra numatoma teikti dalyvių profesinio orientavimo, konsultavimo, įgūdžių ugdymo, mokymo bei kitas paslaugas.

Projektas bus įgyvendinamas iki 2015 m. kovo mėn. Projektą administruoja Socialinės atsakomybės centro darbuotojai beiEuropos socialinio fondo agentūra.