Mūsų projektai


Socialinę atskirtį patiriančių Joniškio rajono bedarbių socialinė ir profesinė reabilitacija
VP1-1.3-SADM-02-K-096

VšĮ Socialinės atsakomybės centro, pagal pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonę ,,Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“, pateiktai paraiškai „Socialinę atskirtį patiriančių Joniškio rajono bedarbių socialinė ir profesinė reabilitacija“ buvo skirta 1.189.291 Lt parama. Šiuo metu vyksta projekte numatytų veiklų įgyvendinimas.

Atrinkta 100 Joniškio rajono socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų, priklausančių  šioms tikslinėms grupėms: nedirbantys neįgalieji, socialinės rizikos šeimos, ilgalaikiai bedarbiai ir kitos soc. atskirtį patiriančios asmenų grupės. Šioms tikslinėms grupėms yra teikiamas platus socialinių ir profesinių veiklų kompleksą. Į vykdomų veiklų kompleksą yra įtrauktos tikslinės grupės narių motyvavimo, savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, savipagalbos grupių organizavimo ir kitos paslaugos. Vykdant profesinę tikslinės grupės narių reabilitaciją yra numatoma teikti dalyvių profesinio orientavimo, konsultavimo, įgūdžių ugdymo, mokymo bei kitas paslaugas.

Projektas bus įgyvendinamas iki 2015 m. kovo mėn. Projektą administruoja Socialinės atsakomybės centro darbuotojai bei Europos socialinio fondo agentūra.

Bibliotekininkų mokymai
Pagal paslaugų teikimo sutartį su Vilniaus Vilkpėdės darželiu – mokykla, SAC apmokė 40 bibliotekininkų  įgyvendinant projektą „Švietimo įstaigų administracinio personalo kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų didinimas“ (VP1-1.1-SADM-06-K-01-133).

Kompiuterinio raštingumo mokymai
Pagal paslaugų teikimo sutartį su Vilniaus Vilkpėdės darželiu – mokykla, SAC suteikė kompiuterinio raštingumo mokymo paslaugas  112 projekto „Švietimo įstaigų administracinio personalo kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų didinimas“ (VP1-1.1-SADM-06-K-01-133) dalyvių.

Vilniaus apskrities socialiai pažeidžiamų moterų integracija
Įgyvendinto projekto tikslas – Vilniaus apskrities šešiose savivaldybėse padidinti socialiai pažeidžiamų motinų, auginančių mažamečius vaikus, dalyvavimą darbo rinkoje taikant praktikoje naujus geros patirties modelius bei jų pagrindu įtakojant poveikį priimamiems politiniams sprendimams. Pagrindinės projekto veiklos buvo tikslinės grupės narių profesinio ugdymo modulio parengimas, tikslinės grupės asmenybės motyvacinio modulio ir profesinio orientavimo modulio pirkimas, tikslinės grupės informavimas apie mokymosi galimybes, pasitelkiant mobiliąsias grupes, asmenybės motyvacinio modulio seminaras 380 tikslinės grupės narių įvykdymas, profesinio orientavimo modulio seminaras 380 tikslinės grupės narių įvykdymas, socialiai remtinų tikslinės grupės narių (240 motinų ir 180 vaikų) apgyvendinimo ir maitinimo šalpos ir psichologinių konsultacijų programa, socialiai remtinų tikslinės grupės narių apgyvendinimo ir maitinimo šalpos ir psichologinių konsultacijų programa.

Priverstinės prostitucijos aukų darbo įgūdžių mokymai ir įsidarbinimo galimybių didinimas
Projekto metu buvo dirbama su 33 priverstinės prostitucijos aukomis. Jos gavo ilgalaikes psichoterapijos paslaugas, suteikta pagalba atkuriant ryšius su artimaisiais, suteikta socialinių darbuotojų pagalba sprendžiant išsilavinimo, specialybės įgijimo, įsidarbinimo problemas. Suteikta pagalba tvarkant tikslinės grupės reikalus Vilniaus m. savivaldybėje, Pasų poskyriuose, bendradarbiauta su Vilniaus miesto priklausomybės ligų centru ir kt. partneriais.

Priverstinės prostitucijos aukų savipagalbos grupių tinklo sukūrimas
SAC įgyvendino informacinę kampaniją, skirtą bendrajai visuomenei ir tikslinei grupei. Vykdyta socialinė reklama ir skelbimai žiniasklaidoje, organizuoti savanorių informaciniai būreliai, dalinta informacinė medžiaga priverstinės prostitucijos aukų susibūrimo vietose. SAC apmokė priverstinės prostitucijos aukas kaip dirbti savipagalbos grupėse, kaip vadovauti grupėms ir kaip padėti tokioms pačioms moterims ir merginoms. SAC įsteigė prostitucijos aukų savipagalbos tinklą, susidedantį iš 3-5 tarpusavyje glaudžiai bendradarbiaujančių priverstinės prostitucijos savipagalbos grupių.

Copyright © 2019 Socialinės atsakomybės centras, VšĮ - Kad visiems būtų geriau!.