Donorų finansinė parama

NO

VšĮ Socialinės atsakomybės centrasm jartu su Elektrėnų bei Trakų rajono savivaldybių administracijomis ir partneriu iš Norvegijos Karalystės INEA, įgyvendiną projektą „Administracinių gebėjimų stiprinimas bei tarpinstitucinis bendradarbiavimas atsinaujinančių energijos šaltinių srityje“ (projekto Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-001). Projektas finansuojamas 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis. Bendra projekto vertė yra 603.820,93 Eur.

Trumpas projekto aprašymas

Žemas atsinaujinančių energijos šaltinių (AEŠ) panaudojimo lygis Lietuvoje (ypač savivaldos lygmenyje) neleidžia mažėti energijos kainoms, o tai daro didelę įtaką įtemptiems viešiesiems bei privatiems finansams. Nepaisant visų paslaugų, Lietuvoje praktiškai nėra ESCO kontaktų panaudojimo pavyzdžių, kurie yra vienas efektyviausių AEŠ panaudojamo būdų. Taip pat verta pažymėti, kad AEŠ srityje vis dar pasitaiko korupcijos pasireiškimo atvejų, ypač vykdant viešuosius pirkimus.

Atsižvelgiant į tai, jog Norvegija yra viena pirmaujančių pasaulio šalių pagal ESCO sistemos panaudojimą AEŠ srityje, projektas pasieks šių rezultatų:

  • Bus parengtos 4 galimybių studijos, kuriose bus analizuojamos šiuo metu egzistuojančios šildymo sistemos, vertinant AEŠ panaudojimo galimybes. Atliekant analizę bei rengiant rekomendacijas bus atsižvelgiama į Norvegijos patirtį, įgytą dviejų pažintinių vizitų į Norvegiją metu, o tai leis pasiūlyti AEŠ sprendimus, atsižvelgiant į įvairius išorinius parametrus skirtingose situacijose: lauko temperatūrą, vietos šilumos kainas, saulės intensyvumą, elektros kainą dienos ir nakties metu. Parinkus optimalius sprendimus bus galima integruoti įvairias AEŠ rūšis bei pasiekti, kad energijos kainos vietos vartotojams būtų kiek įmanoma mažesnės. Studijoms atlikti bus įsigyta specializuota matavimo įranga, kuri leis užtikrinti aukščiausią rengiamų studijų kokybę bei tikslumą.
  • Kartu su Norvegijos ekspertais bus parengtas standartinis ESCO kontraktas kartu su praktinėmis taikymo rekomendacijomis.
  • Siekiant perimti geriausią praktiką AEŠ srityje, bus vykdomi du pažintiniai vizitai į Norvegiją (viso 30 asm.), kurių metu bus susipažinta su AEŠ taikymo galimybėmis, privačių investicijų pritraukymu bei efektyviu šilumos ūkio valdymu.
  • 60 tikslinės grupės narių bus apmokyti vartojimo kultūros, aplinkosaugos vadybos bei AEŠ atsiperkamumo skaičiavimo temomis.
  • Bus atlikti du korupcijos rizikos valdymo auditai (akcentuojant rizikas AEŠ srityje), pateiktos rekomendacijos bei pasiūlymai, kurių pagalba bus siekiama panaikinti galimas korupcijos apraiškas atitinkamose institucijose. Atlikus auditus bus sukurta bei įdiegta aplinka be korupcijos, kurią sudarys korupcijos prevencijos politikos gairės, pasiūlymai teisės aktų tobulinimui ir t.t.
  • 220 tikslinės grupės narių bus apmokyti korupcijos prevencijos srityje.

Įgyvendintas projekte numatytas veiklas padidės administraciniai vietos ir regioninių institucijų gebėjimai, bus perimtos naudingiausios žinios AEŠ valdymo srityje, bus skatinamas mokymasis visą gyvenimą bei antikorupciniu priemonių diegimas.

 

VšĮ Socialinės atsakomybės centro, pagal pagal 2007–2013 1 hour cash loans very quick funds m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonę ,,Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“, pateiktai paraiškai “Socialinę atskirtį patiriančių Joniškio rajono bedarbių socialinė ir profesinė reabilitacija” buvo skirta 1.189.291 Lt parama. Šiuo metu vyksta projekte numatytų veiklų įgyvendinimas.

Atrinkta 100 Joniškio rajono socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų, priklausančių  šioms tikslinėms grupėms: nedirbantys neįgalieji, socialinės rizikos šeimos, ilgalaikiai bedarbiai ir kitos soc. atskirtį patiriančios asmenų grupės. Šioms tikslinėms grupėms yra teikiamas platus socialinių ir profesinių veiklų kompleksą. Į vykdomų veiklų kompleksą yra įtrauktos tikslinės grupės narių motyvavimo, savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, savipagalbos grupių organizavimo ir kitos paslaugos. Vykdant profesinę tikslinės grupės narių reabilitaciją yra numatoma teikti dalyvių profesinio orientavimo, konsultavimo, įgūdžių ugdymo, mokymo bei kitas paslaugas.

Projektas bus įgyvendinamas iki 2015 m. kovo mėn. Projektą administruoja Socialinės atsakomybės centro darbuotojai bei Europos socialinio fondo agentūra.

Copyright © 2019 Socialinės atsakomybės centras, VšĮ - Kad visiems būtų geriau!.